Všeobecné prodejní podmínky – Farmacie

(dále jen „Podmínky“)

vydané společností LEROS, s.r.o. IČO: 614 65 810, se sídlem U Národní galerie 470, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29300 (dále jen „prodávající“):


I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) na byliny, bylinné produkty, bylinné léčivé čaje a jiné čaje, čajové směsi,  šťávy a sirupy vyráběné a distribuované prodávajícím (dále společně jen „zboží“) mezi prodávajícím a fyzickou osobou – spotřebitelem (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.leros.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

II. Uživatelský účet

2.1. Zákazník může objednávat zboží po registraci na webových stránkách. Ta spočívá ve vyplnění registračního formuláře, který obsahuje především tyto údaje:   

  • jméno a příjmení zákazníka
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • bydliště, příp. doručovací adresa

2.2. Zákazník nemůže zboží objednávat přes uživatelský účet. 

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Prodávající zveřejňuje na webové stránce aktuální nabídku zboží, které si zákazník může zakoupit a nechat doručit.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Náklady spojené s balením zboží prodávající neúčtuje. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webové stránce, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

3.4. Zákazník objedná zboží vložením zboží do elektronického nákupního košíku na webové stránce. Do objednávkového formuláře se automaticky vyplňují adresní a identifikační údaje zákazníka uvedené při registraci. Místem plnění kupní smlouvy je adresa, příp. doručovací uvedená zákazníkem v registračním formuláři.

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Před zasláním objednávky zákazník "zaškrtnutím" prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto Podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3.7. Objednávka je závaznou nabídkou zákazníka na uzavření kupní smlouvy. Prodávající má povinnost neprodleně zákazníkovi přijetí objednávky potvrdit, a to na adresu elektronické pošty, kterou zákazník uvedl při registraci. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká mezi prodávajícím a zákazníkem smluvní vztah.

3.8. Minimální výše takto provedené objednávky činí 1,- Kč + DPH.

3.9. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu nebo Podmínky.

3.10. Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Kupní smlouva není přístupná třetím stranám.

IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží uvádí Prodávající v Ceníku platném v době uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.3. v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;
platební kartou přes internet;
v hotovosti v podnikové prodejně při osobním převzetí

4.4. Společně s kupní cenou zboží je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, jsou-li uvedeny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním zboží.

4.6. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn dodání zboží odepřít, pokud zákazník neuhradí kupní cenu zboží sjednaným způsobem.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4.9. Při nákupu prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách lze uplatnit slevu získanou prostřednictvím slevového kupónu. Takovou slevu může zákazník uplatnit zaškrtnutím políčka „mám slevový kód“ a uvedením slevového kódu do příslušné kolonky s názvem „slevový kód“. Zákazník může platnost slevového kódu ověřit kliknutím na tlačítko „ověřit“. Další podmínky pro uplatnění slev (včetně jejich časového a věcného omezení) jsou uvedeny v konkrétních informacích o jednotlivých slevách zveřejněných na webových stránkách, slevových kupónech nebo jiným vhodným způsobem. Sleva je poskytována koncovému zakázníkovi a není určena pro velkoobchodní nákupy. 

IV.A. Podmínky aktuálních slev

4.A.1. Sleva 24% V době od 1.12.2019 do 31.12.2020 mohou zákazníci - spotřebitelé uplatnit slevu získanou prostřednictvím kartiček z adventního kalendáře Prodávajícího. Každá kartička obsahuje slevový kód, který lze v uvedené době uplatnit při nákupu zboží prostřednictvím e-shopu na  těchto webových stránkách. Sleva se vztahuje pouze na čaje a bylinné směsi. Při jedné objednávce zboží lze uplatnit pouze jeden slevový kód. Výše slevy je 24%, avšak maximální výše slevy, kterou lze uplatnit při jedné objednávce prostřednictvím jednoho slevového kódu, je omezena na  500,-Kč.

4.A.2. Sleva 10% pro klienty pojišťovny RBP je platná po dobu 1 roku počínaje 7.10.2019. Sleva končí 7.10.2020. Sleva se vztahuje na čaje a bylinné směsi, šťávy a sirupy. Při jedné objednávce zboží lze uplatnit pouze jeden slevový kód.

V. Přeprava a dodání zboží

5.1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží na místo určené zákazníkem v objednávce v případě, že prodávající nebude moci splnit termín plnění, musí o tom zákazníka předem informovat.

5.2. Zákazník je povinen zboží v místě a termínu plnění kupní smlouvy převzít, popř. zajistit jinou osobu, která zboží převezme. Osobní převzetí zboží v podnikové prodejně je prodávajícím garantováno na 14 pracovních dní ode dne objednání. Pokud si zákazník zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn objednávku stornovat. 

5.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

VI. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

6.2. Vady co do druhu, množství a jakosti zboží a obalů, které lze s vynaložením obvyklé péče zjistit při přejímce zboží je nutné reklamovat okamžitě při převzetí zboží, jinak zákazník ztrácí nároky z odpovědnosti za takové vady zboží.

6.3. Záruční lhůty zboží jsou uvedeny na jednotlivých výrobcích datem spotřeby.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího či na adrese elektronické pošty prodávajícího reklamace@leros.cz

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho dodáním.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.

7.5. Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jejím určením.

7.6. Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

9.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@leros.cz. Odstoupení může být zasláno na vzorovém formuláři, který je uveřejněných na webových stránkách obchodu.

9.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku Podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

9.4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

X. Závěrečná ustanovení

10.1.Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 30.7.2019.

10.2. Prodávající je oprávněn tyto Podmínky a Ceník měnit a doplňovat, a to jednostranným oznámením (písemně, e-mailem nebo zveřejněním na webové stránce) nejméně 1 (jeden) měsíc před nabytím účinnosti změny. Objednávky učiněné před účinností změny Podmínek nebo Ceníku se řídí účinným zněním Podmínek a Ceníku.

10.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se právní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a pro řešení sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné soudy České republiky, jejichž místní příslušnost je určena dle sídla prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.10.4. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


V Praze, dne 30. 7. 2019

 


LEROS, s.r.o.